Gebruiksvoorwaarden voor Kandidaten

Versie 2023.01

JobFunders wordt beheerd door de BV JOBFUNDERS, met zetel te 8550 Zwevegem, Meidoornstraat 11 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0567.877.194 (hierna ‘JobFunders’). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik door een Kandidaat van JobFunders.

Eens een Kandidaat zich registreert en onderhavige Gebruiksvoorwaarden accepteert, erkent hij kennis te hebben genomen van de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden en deze integraal te aanvaarden. Dergelijke aanvaarding brengt een geldige en bindende overeenkomst tussen JobFunders en de Kandidaat tot stand.  

1.       Definities

Aanwerving: afsluiten van een arbeidsovereenkomst, aannemingsovereenkomst of een andere samenwerkingsovereenkomst (al dan niet via een derde partij, bv. een uitzendkantoor) of andere samenwerkingsvorm tussen de Klant en een Kandidaat;

Account: het account van de Kandidaat dat toegang verschaft tot de gepersonaliseerde omgeving op JobFunders en waartoe toegang wordt verkregen via de Logingegevens van de Kandidaat;

AVG: Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

Bedrijf: elke rechtspersoon die gebruikt maakt van JobFunders voor het plaatsen van vacatures en het zoeken naar Kandidaten;

Diensten: de diensten zoals hierna omschreven die JobFunders via JobFunders aanbiedt aan de Kandidaat;

Gebruikers: natuurlijke personen of rechtspersonen die geregistreerd bij JobFunders als Kandidaat, Bedrijf, Referrer of als Matcher;

Garantieperiode: periode die aanvangt vanaf het ogenblik van Aanwerving tot een termijn zoals omschreven in JobFunders (afhankelijk van de configuratie van een Vacature) na de eerste werkdag zoals omschreven in de arbeidsovereenkomst, aannemingsovereenkomst of andere samenwerkingsovereenkomst (al dan niet via een derde partij, bv. een uitzendkantoor) tussen een Bedrijf en een Kandidaat;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle merken, logo’s, domeinnamen, tekeningen, modellen, octrooien, auteursrechten en morele rechten, rechten met betrekking tot databanken, software, knowhow en andere rechten, alsmede alle industriële en intellectuele rechten, in elk geval ongeacht of zij al dan niet geregistreerd zijn, alsmede alle  gelijkwaardige rechten of beschermingswijzen die waar ook ter wereld tot een soortgelijk resultaat leiden;

Kandidaat: natuurlijke persoon die zich geregistreerd heeft op JobFunders teneinde gecontacteerd te worden voor een vacature dan wel zelf te kunnen reageren op een vacature;

Kandidaatgegevens: alle gegevens die door de Kandidaat worden toegevoegd aan zijn profiel op JobFunders, zoals onder andere zijn contactgegevens en CV;

Logingegevens: gepersonaliseerde gegevens toegekend van de Matcher om toegang te krijgen tot JobFunders;

Matcher: natuurlijke persoon of rechtspersoon die via JobFunders rekruteringsopdrachten helpt verrichten door Bedrijven en Kandidaten aan elkaar te koppelen, Bedrijven aan te brengen en/of Kandidaten aan te brengen;

Referrer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die via JobFunders rekruteringsopdrachten helpt verrichten door Bedrijven aan te brengen en/of Kandidaten aan te brengen;

JobFunders: het digitale platform beschikbaar op https://www.jobfunders.com dat JobFunders gebruikt om de Diensten te verstrekken;

Overmacht: omstandigheden waarover een Partij geen controle heeft en die redelijkerwijze niet konden worden voorzien en die de gehele of gedeeltelijke nakoming verhinderen van verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, zoals natuurrampen, oorlog, oproer or rellen, brand, overstroming, explosie, wereldwijde of regionale uitval van het internet, pandemieën met inbegrip van eventuele gevolgen daarvan, zoals bijvoorbeeld overheidsmaatregelen, die buiten de controle van één van beide Partijen vallen en redelijkerwijs niet door één van beide Partijen kunnen worden tegengegaan.;

Candidate Welcome Fee: vergoeding voor de Kandidaat indien een Aanwerving plaatsvindt tussen zichzelf en een Bedrijf;

Vacancy Referral Fee: vergoeding voor het aanbrengen van een Bedrijf die uiteindelijk tot een Aanwerving leidt;

Candidate Referral Fee: vergoeding voor het aanbrengen van een Kandidaat die uiteindelijk tot een Aanwerving leidt;

Matching Fee: vergoeding voor het tot stand brengen van een Aanwerving door een Kandidaat en een Vacature te screenen, en beide partijen te introduceren aan elkaar;

Vacature: jobaanbieding die door een Bedrijf op JobFunders wordt geplaatst;

Verbonden Onderneming: betekent, met betrekking tot het Bedrijf, elke vennootschap, maatschap of andere entiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefent over of gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijk zeggenschap staat met het Bedrijf. Onder “zeggenschap” wordt begrepen directe of indirecte eigendom van ten minste 50% van de aandelen;

Verwijzingslink: link met referentie-ID waarmee een account kan geregistreerd worden op JobFunders;

Wallet: online rekening op JobFunders waarop vergoedingen automatisch terecht komen en de uitkering van het saldo kan worden aangevraagd door de Kandidaat;

Werkdag: elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag en de Belgische feestdagen;

2.     Registratie Kandidaat en aanmaak Account

2.1 De registratie van een Kandidaat komt tot stand door een rechtstreekse registratie door de Kandidaat dan wel via een Verwijzingslink van een Matcher of Referrer. Om een Account aan te maken dient de Kandidaat een geldig e-mailadres te verstrekken. JobFunders bevestigt de registratie van het Account en vanaf dat ogenblik komt de overeenkomst tussen JobFunders en de Kandidaat tot stand.

2.2 De Kandidaat krijgt toegang tot een gepersonaliseerde ruimte waar hij zijn profiel kan opstellen. De Kandidaat draagt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot zijn contactgegevens en dient deze up-to-date te houden zodat hij kan gecontacteerd worden.

2.3 Elke Kandidaat mag slechts één Account aanmaken. Een Account is niet overdraagbaar.

2.4 JobFunders behoudt zich het recht voor om zelf elk Account te blokkeren waarvan het vermoedt dat de Logingegevens gebruikt worden door een onbevoegde.

3.     Gebruik van JobFunders – Kandidaat

3.1 Via JobFunders krijgt de Kandidaat toegang tot een database van vacatures. De Kandidaat kan via het SaaS-platform reageren op vacatures en op die manier in contact komen met Bedrijven.

3.2 De Kandidaat mag de diensten van JobFunders gebruiken en Kandidaatgegevens toevoegen aan zijn profiel in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden. JobFunders onderzoekt de inhoud van de Kandidaatgegevens in geen geval en claimt geen eigendomsrechten met betrekking tot deze Kandidaatgegevens.

3.3 Door Kandidaatgegevens toe te voegen geeft de Kandidaat toestemming aan JobFunders om deze gegevens op te slaan, te hosten en eventueel beschikbaar te maken voor Gebruikers van JobFunders.

3.4 De Kandidaat beslist zelf of zijn profiel zichtbaar is voor Bedrijven en/of Matchers. Standaard worden bepaalde gegevens van de Kandidaat ‘anoniem’ gemaakt. De Kandidaat kan er zelf voor kiezen om zijn profiel volledig te tonen aan bedrijven en/of Matchers. Enkele voorbeelden van gegevens die in eerste instantie anoniem worden gemaakt zijn de profielfoto, de naam, de huidige en vorige werkgevers.

3.5 Via JobFunders kan de Kandidaat ook zelf optreden als Referrer en Kandidaten en Bedrijven uitnodigen. De Kandidaat krijgt aldus ook toegang tot het SaaS-platform teneinde Kandidaten en Bedrijven uit te nodigen teneinde een Aanwerving tot stand te brengen.

3.6 De Kandidaat die optreedt als Referrer, eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de uitgenodigde Kandidaat en het Bedrijf en verwerkt hun persoonsgegevens overeenkomstig de geldende wetgeving, in het bijzonder de AVG. JobFunders kan hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld.

3.6 JobFunders garandeert in geen geval dat JobFunders op bepaalde tijden of permanent beschikbaar zijn. Storingen, onderbrekingen of mogelijke uitvallen van JobFunders kunnen niet worden uitgesloten. Vanwege technische of operationele redenen is een tijdelijke beperking van de beschikbaarheid mogelijk. Dit is met name mogelijk met betrekking tot de capaciteitsbeperkingen, de veiligheid of integriteit van de gegevensverwerkingssystemen of de uitvoering van de technische maatregelen die nodig zijn voor een regelmatige of verbeterde prestaties.

3.7 Hoewel JobFunders zorgt dat er op regelmatige wijze een back-up wordt genomen van Kandidaatgegevens, kan gegevensverlies niet worden uitgesloten. 

3.8 De Kandidaat verleent JobFunders een wereldwijd, overdraagbaar en in sublicentie te verlenen recht om de door de Kandidaat via JobFunders verstrekte Kandidaatgegevens te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te publiceren en te verwerken, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of compensatie voor de Kandidaat. Deze licentie wordt evenwel beëindigd van zodra de Kandidaat Kandidaatgegevens verwijderd van JobFunders of van zodra de Kandidaat zijn Account afsluit.

JobFunders neemt Kandidaatgegevens evenwel niet op voor commerciële doeleinden zonder een afzonderlijke en specifieke toestemming hiervoor.

4.     Vergoedingen en betaling

4.1 Indien de kandidaat een arbeidsovereenkomst of aannemingsovereenkomst met een Bedrijf afsluit, en de Kandidaat het Bedrijf heeft ontmoet via JobFunders, heeft de kandidaat recht op de Candidate Welcome Fee op voorwaarde dat de Aanwerving tussen de Kandidaat en het Bedrijf niet werd beëindigd tijdens de Garantieperiode.

4.2 Indien er een Aanwerving tot stand komt zonder tussenkomst van een Matcher en op basis van het actief handelen van de Kandidaat, dan heeft de Kandidaat recht op de Matching Fee op voorwaarde dat de Aanwerving tussen de Kandidaat en het Bedrijf niet werd beëindigd tijdens de Garantieperiode. Er is sprake van een actief handelen van de Kandidaat indien de Kandidaat het Bedrijf zelf uitnodigt voor een sollicitatie op gemotiveerde wijze.

4.3 De Kandidaat kan zelf optreden als Referrer (hierna de “Referrer-Kandidaat”) en een ander Bedrijf via een Verwijzingslink uitnodigen om zich te registreren op JobFunders.

Indien er een Aanwerving plaatsvindt voor het Bedrijf dat zich geregistreerd heeft via de Verwijzingslink van de Referrer-Kandidaat, dan heeft de Referrer-Kandidaat die deze verwijzingslink heeft bezorgd recht op de Vacancy Referral Feel op voorwaarde dat de Aanwerving tussen de betreffende Kandidaat bij die Aanwerving en het Bedrijf niet werd beëindigd tijdens de Garantieperiode.

4.4 De Kandidaat kan zelf optreden als Referrer (hierna de “Referrer-Kandidaat”) een andere potentiële Kandidaat via een Verwijzingslink uitnodigen om zich te registreren op JobFunders.

Indien er een Aanwerving plaatsvindt voor de andere Kandidaat die zich geregistreerd heeft via de Verwijzingslink van de Referrer-Kandidaat (hierna “uitgenodigde Kandidaat”), dan heeft de Referrer-Kandidaat die deze Verwijzingslink heeft bezorgd recht op de Candidate Referral Fee op voorwaarde dat de Aanwerving tussen de uitgenodigde Kandidaat en het Bedrijf niet werd beëindigd tijdens de Garantieperiode.

4.5 Afhankelijk van de verrichte handelingen kan de Kandidaat recht hebben op een Candidate Welcome Fee, Matching Fee, Vacancy Referral Fee en/of Candidate Referral Fee per Aanwerving.

4.6 Deze vergoedingen kunnen na het verlopen van de Garantieperiode worden geïnd door de Kandidaat. De vergoeding wordt op dat ogenblik beschikbaar in de Wallet van de Kandidaat. Van zodra de Kandidaat de vergoeding wenst te innen, kan hij dit aangeven en wordt de vergoeding binnen de 30 kalenderdagen uitbetaald aan de Kandidaat.

5.     Fiscale gevolgen

5.1 Voor zover de Kandidaat, een particulier is, zal JobFunders éénmaal per jaar fiche 281.50 verstrekken aan de Kandidaat.

5.2 Het is steeds de verantwoordelijkheid van de Kandidaat dat hogervermelde vergoedingen fiscaal op de correcte manier aangegeven worden.

6.     Onafhankelijkheid

Indien de Kandidaat optreedt als Referrer, oefent de Kandidaat zijn activiteiten steeds op een onafhankelijke en zelfstandige wijze uit. JobFunders geeft op geen enkele wijze instructies aan de Kandidaat omtrent de uitoefening van zijn activiteiten. De Kandidaat gebruikt JobFunders volgens onderhavige Gebruiksvoorwaarden en verricht de hulp bij rekruteringsopdrachten steeds naar eigen inzicht.

De Kandidaat is bijgevolg niet door een band van ondergeschiktheid met JobFunders verbonden. De Kandidaat dient op geen enkele wijze rekenschap te geven over de bereikte resultaten.

7.      Vertrouwelijkheid    

De Kandidaat verbindt er zich toe alle informatie die uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst hem bekend gemaakt wordt (ongeacht of dergelijke informatie al dan niet uitdrukkelijk vertrouwelijk is genoemd of als zodanig is aangemerkt) vertrouwelijk te houden en dergelijke vertrouwelijke informatie niet mee te delen aan anderen of ze te gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de Overeenkomst.

8.     Logging

8.1 JobFunders registreert de toegang tot JobFunders voor veiligheidsredenen en facturatie. De Kandidaat stemt ermee in dat deze loggegevens het bewijs leveren dat toegang werd genomen tot bepaalde vacatures, of dat er contactname is geweest via het chatsysteem, waardoor een eerste en laatste contact met een Bedrijf en/of Matcher wordt geregistreerd, behoudens het bewijs van het tegendeel.

8.2 Indien een Kandidaat een vacature bekijkt, is dit zichtbaar voor het Bedrijf die de vacature geplaatst heeft. Indien het profiel van de Kandidaat als ‘anoniem’ is ingesteld, krijgt het Bedrijf enkel het anonieme profiel te zien.

8.3 Indien een Kandidaat een vacature bewaart als favoriet, is dit zichtbaar voor het Bedrijf die de vacature geplaatst heeft. Indien het profiel van de Kandidaat als ‘anoniem’ is ingesteld, krijgt het Bedrijf enkel het anonieme profiel te zien.

9.     Aanwervingsprocedure en Aanwerving

9.1 Het eerste contact tussen de Kandidaat en het Bedrijf dient steeds via JobFunders te verlopen. Indien zowel de Kandidaat als het Bedrijf de aanwervingsprocedure wensen op te starten zal dit gebeuren via de gebruikelijke procedure van het Bedrijf. De Kandidaat wordt steeds om zijn toestemming gevraagd vooraleer de Kandidaatgegevens door het Bedrijf buiten JobFunders zullen worden gebruikt of verwerkt.

9.2 Eens er een Aanwerving tot stand komt, is de Kandidaat verplicht om JobFunders hiervan op de hoogte te brengen, en dit uiterlijk binnen de 5 Werkdagen.

10. Afsluiten Account

10.1 JobFunders heeft het recht om het Account van de Kandidaat te beëindigen bij iedere overtreding van onderhavige gebruiksvoorwaarden of elk ander gebruik dat JobFunders rechtstreeks of onrechtstreeks schade kan berokkenen.

10.2 Indien een Kandidaat niet langer actief wenst te zijn op JobFunders kan hij steeds zelf zijn profiel verwijderen. Hierdoor wordt het volledige Account van de Kandidaat verwijderd.

10.3 Indien een Kandidaat gedurende een aaneensluitende periode van 18 maanden niet inlogt op JobFunders heeft JobFunders het recht om dit Account af te sluiten.

11.    Gegevensbescherming

JobFunders behandelt de Kandidaatgegevens en bij uitbreiding de persoonsgegevens van de Kandidaat te allen tijde vertrouwelijk. JobFunders gebruikt of publiceert de Kandidaatgegevens enkel wanneer dit in het kader van onderhavige Gebruiksvoorwaarden noodzakelijk is. Elke verzameling en verwerking van persoonsgegevens van Kandidaten vindt plaats met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens op JobFunders vindt u in onze privacyverklaring (https://www.jobfunders.com/privacy-policy/).

12.  Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van JobFunders is beperkt tot de werkelijk geleden schade waarvoor de Kandidaat bewijst dat deze direct is veroorzaakt door een fout van JobFunders, die de Kandidaat zelf niet heeft kunnen vermijden of beperken en die JobFunders niet binnen 30 Werkdagen na ontvangst van een ingebrekestelling herstelt, onverminderd eventuele andere overeengekomen oplostijden.

12.2 In elk geval zal de totale, geaggregeerde contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van JobFunders en haar Verbonden Ondernemingen voor schade geleden door de Kandidaat, ook in geval van zware fout, beperkt zijn tot 1.000,00 euro.

12.3 JobFunders kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade (ook niet in het geval van zware fout), daaronder begrepen gevolgschade, winstderving, geleden verlies, gemiste besparingen, gemiste potentiële financiële of commerciële opportuniteiten, boetes, verlies van klanten en imagoschade.

12.4 JobFunders is geen geval aansprakelijk in het geval van een wanprestatie die het gevolg is van Overmacht.

12.5 Elke vordering tot schadevergoeding gericht aan JobFunders moet op straffe van verval binnen 1 jaar na het schadeverwekkende feit op gemotiveerde wijze worden gemeld aan JobFunders.

13.  Overdraagbaarheid

JobFunders mag het geheel of een deel van haar rechten en plichten onder deze Overeenkomst overdragen op een derde zonder voorafgaande raadpleging of goedkeuring van de Kandidaat.

De Kandidaat heeft niet het recht om het geheel of een deel van de rechten en plichten van de Kandidaat onder deze Overeenkomst over te dragen op een derde zonder voorafgaande goedkeuring van JobFunders.  

14. Wijzigingen

JobFunders kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Indien hier wezenlijke wijzigingen in worden aangebracht, wordt de Kandidaat hiervan op de hoogte gebracht via JobFunders. Indien een Kandidaat niet akkoord gaat met de doorgevoerde wijzigingen, kan hij zijn Account afsluiten.

Indien de Kandidaat blijft gebruik maken van JobFunders nadat hij in kennis werd gesteld over de wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat hij instemt met de bijgewerkte voorwaarden vanaf de ingangsdatum.

15.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1 Onderhavige Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst tussen de Kandidaat en JobFunders wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

15.2 Partijen trachten geschillen steeds in onderling overleg en te goeder trouw op te lossen. Indien overleg niet slaagt, zullen geschillen met betrekking tot de uitlegging of de uitvoering van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbanken van de zetel van JobFunders.