JobFunders

Interne klachtenprocedure

JobFunders wordt beheerd door de BV JOBFUNDERS, met zetel te 8550 Zwevegem, Meidoornstraat 11 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0567.877.194 (hierna ‘JobFunders’).

Deze klachtenprocedure is van toepassing op elk gebruik van de toepassing JobFunders of elke samenwerking met de medewerkers of partners van JobFunders.

Algemeen

Wie kan klacht indienen?

 • Werkgevers
 • Werkzoekenden
 • Werknemers
 • Personen of organisaties waarmee JobFunders een samenwerkingsakkoord heeft
 • Overheden / andere instanties

Inhoud klacht

Elke klacht moet handelen over de werking van JobFunders of over handelingen gebeurd door medewerkers van JobFunders. Tevens kan een klacht ingediend worden over personen of organisaties waarmee JobFunders een samenwerkingsakkoord heeft.

Niet ontvankelijke klachten

 • Algemene klachten over regelgeving;
 • Algemene klachten over het al dan niet gevoerde beleid;
 • De klachten gaan over beleidsvoornemens of verklaringen;
 • Ze hebben betrekking op feiten waarover eerder een klacht is ingediend die al werd behandeld conform het klachtendecreet;
 • Ze hebben betrekking op feiten die langer dan 1 jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;
 • Ze hebben betrekking op feiten waarover alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden niet werden aangewend of waarover een juridictioneel beroep aanhangig is;
 • De klachten kennelijk ongegrond zijn;
 • Indien de klager geen belang kan aantonen;
 • Anonieme klachten;

Klachtenprocedure

Conform het decreet van 1 juni 2001, houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen, is de klachtenprocedure laagdrempelig en kwaliteitsvol.

Indien men een klacht indient, registreert JobFunders deze via een computerprogramma.

Binnen de zeven werkdagen ontvangt de klager een brief waarin ofwel staat wie de klacht binnen JobFunders zal behandelen (ontvankelijke klacht) of tot welke instantie de klager zich moet richten (niet ontvankelijke klacht). De wettelijke termijn hiervoor voorzien is tien dagen.

Indien JobFunders de klacht verder afhandelt, krijgt de klager binnen de twintig werkdagen een brief met het antwoord op de klacht, indien de klachtenbehandelaar meer tijd nodig heeft, zal hij de klager hiervan op de hoogte brengen. De wettelijke termijn op het behandelen van een klacht is vastgesteld op vijfenveertig dagen na ontvangst van de klacht. Cfr. decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen.

Is de klager niet tevreden met het voorstel, kan de klager nog in hoger beroep gaan.

Indien JobFunders de klacht niet verder afhandelt, kan de klager zich wenden tot de instantie die de klager terugvindt op de brief van de klachtendienst.

Wanneer de klager niet tevreden is met de wijze waarop de klacht werd behandeld, kan de klager hiertegen schriftelijk klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Klachtenprocedure voor klacht over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.

De werkzoekenden worden in het kader van de welzijnswet van 4 augustus 1996 Hoofdstuk 1 art.2 § 1 gelijkgesteld met werknemers.

De procedure voorzien voor het behandelen van klachten rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag kadert in de Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk van 11 juni 2002.

Als een werkzoekende een klacht over geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag wenst in te dienen kan de werkzoekende ofwel een formele ofwel een informele klacht indienen.

De formele klacht wordt ingediend bij de externe preventieadviseur, de informele klacht kan de klager neerleggen bij JobFunders waar ofwel de interne klachtenprocedure zal gevolgd worden of de hulp zal ingeroepen worden van de externe preventieadviseur om voor de klager te bemiddelen.

Informele klacht

Bij de informele klacht zal JobFunders zelf nagaan wat er mis gaat en kan de klager (indien men dit wenst) de externe preventieadviseur erbij betrekken. De bedoeling is vooral na te gaan wat er mis is gegaan en hoe JobFunders dit intern kan oplossen.

Formele klacht

Bij de formele behandeling legt de klager officieel een klacht neer via de externe preventieadviseur, medische inspectie of start de klager een gerechtelijke procedure op. De klager dient hiervoor de nodige papieren in te vullen en verklaringen te ondertekenen. De klager heeft geen verder rechtstreeks contact met JobFunders, maar de instantie bezorgt ons het dossier.

B) Contactgegevens

Contactgegevens JobFunders BV

Een klacht indienen bij JobFunders BV kan:

Contactgegevens Vlaamse ombudsdienst

 • via mail [email protected]
 • via het klachtenformulier op vlaamseombudsdienst.be
 • telefonisch 02 552 48 48 of gratis nummer: 0800 240 50 of per fax 02 552 48 00
 • per brief: Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel

De Vlaamse Ombudsdienst is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 18 uur en op vrijdag tot 17 uur.