JobFunders

Privacyverklaring

Versie 2021.01

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u de website www.jobfunders.com bezoekt of wanneer u zich registreert op het Jobfunders.com-platform. Hierin wordt uitgelegd waarom de BV JOBFUNDERS (hierna genoemd “JobFunders”, “wij” of “ons”) uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Inhoud

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
2. Bezoek aan de website
3. Jobfunders.com
    3.1 Aanmaken account
    3.2 Gebruik van Jobfunders.com
    3.3 Betaling
4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
6. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 BV JOBFUNDERS
 Meidoornstraat 11
 8550 Zwevegem
 0567.877.194

Indien u vragen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door JobFunders of over de inhoud van deze Privacyverklaring, kan u steeds contact met ons opnemen via [email protected].

JobFunders behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of te herzien. Indien u geregistreerd bent via het Jobfunders.com-platform zullen wij u hiervan op de hoogte brengen alvorens deze wijzigingen of herzieningen van kracht worden.

2. Bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, dan kunnen er in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens van u verzameld worden aan de hand van cookies (zie hieromtrent onze cookieverklaring).

Via onze website beschikt u verder over diverse manieren om persoonsgegevens met ons te delen. Zo kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief dan wel een contactformulier invullen.

In deze gevallen vragen wij de informatie die nodig is om u de gewenste informatie te bezorgen zoals onder andere uw naam en e-mailadres. Deze verwerkingen zijn steeds gebaseerd op uw toestemming. U kan uw toestemming te allen tijde opnieuw intrekken door zich uit te schrijven via de uitschrijflink onderaan elke e-mail die u in het kader van bovenstaande verwerkingsdoeleinden zou ontvangen.

Onze website biedt u ook de mogelijkheid om ons te contacteren via de chatbot. In dat geval worden de gegevens die u daar achterlaat verwerkt. Deze verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang, met name reageren op de door u gestelde vragen.

3. Jobfunders.com

3.1 Aanmaken account

Indien u zich registreert als gebruiker dan kan u dit rechtstreeks doen via uw e-mailadres dan wel via uw LinkedIn-, Google- of Facebookprofiel.

Indien u zich registreert aan de hand van deze bestaande profielen dan erkent u dat bepaalde informatie wordt uitgewisseld tussen JobFunders en het desbetreffende profiel. Meer informatie hierover vindt u bij de informatieknop op het ogenblik van registratie via dit profiel.

Indien u zich rechtstreeks registreert als gebruiker dan verzamelen wij uw naam, contactgegevens en andere gegevens die nodig zijn om uw registratie op Jobfunders.com te vervolledigen. De type gegevens die gevraagd worden kunnen verschillen naargelang u zich registreert als gebruiker van een Bedrijf, een Kandidaat dan wel als Ambassadeur.

  • Gebruiker van een Bedrijf: in dat geval worden louter uw contactgegevens verwerkt;
  • Kandidaat: enerzijds worden uw contact- en identificatiegegevens verwerkt en anderzijds alle informatie die u zelf toevoegt aan uw profiel zoals uw CV en eventuele motivatie.
  • Ambassadeur: indien u zich registreert als Ambassadeur worden uw contactgegevens verwerkt.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en ons omtrent het gebruik van Jobfunders.com uit te voeren. Indien u deze persoonsgegevens niet aan JobFunders wenst over te maken, dan kan u ook geen gebruik maken van Jobfunders.com gezien deze verwerking nodig is om uw toegang tot en het gebruik van Jobfunders.com te faciliteren.

3.2 Gebruik van Jobfunders.com

Wanneer u gebruik maakt van Jobfunders.com verzamelen wij bijkomende volgende persoonsgegevens:
Uw communicaties met ons (bv. in het kader van ondersteuning) en gegevens met betrekking tot het inloggen op Jobfunders.com
Indien u gebruik maakt van Jobfunders.com als Kandidaat houden wij bij welke vacatures u bekijkt en op welke vacatures u reageert dan wel of u deze toevoegt aan uw favorieten.

Indien u gebruik maakt van Jobfunders.com als Ambassadeur houden wij bij welke Bedrijven u bekijkt, welke vacatures u bekijkt, de Kandidatenprofielen die u bezoekt en of er al dan niet communicatie tot stand komt tussen u en een Bedrijf en/of Kandidaat.

Deze persoonsgegevens verwerken wij om de volgende redenen:

  • Het voortdurend verbeteren van onze diensten en op die manier nieuw functionaliteiten te ontwikkelen. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name het beter afstemmen van onze diensten op de noden van onze klanten;
  • Jobfunders.com veilig te houden voor u en al onze gebruikers. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name het voorzien van een veilig platform voor alle betrokkenen;
  • Bij te houden hoe Jobfunders.com wordt gebruikt en of er geen misbruik wordt gemaakt van de Gebruiksvoorwaarden Jobfunders.com. Deze verwerking is verenigbaar met het feit dat de overeenkomst tussen u en Jobfunders.com correct wordt uitgevoerd.

3.3 Betaling

Indien u via het gebruik van Jobfunders.com recht krijgt op vergoedingen, dan verwerken wij uw contactgegevens, adresgegevens alsook uw financiële gegevens.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen verwerkt met het oog op bovenstaande doeleinden.

Indien u zich registreert aan de hand van uw LinkedIn-, Google- of Facebookprofiel dan zal bepaalde informatie gedeeld worden met respectievelijk LinkedIn, Google of Facebook.

Daarnaast kunnen uw gegevens ook gedeeld worden met andere partijen die eveneens gebruik maken van onze diensten, zoals bijvoorbeeld de potentiële werkgever indien u reageert op een vacature van deze werkgever. De uitwisseling van persoonsgegevens via Jobfunders.com tijdens het gebruik van het platform gebeurt evenwel steeds via de door u geselecteerde instellingen of handelingen.

JobFunders kan in het kader van de hogervermelde doeleinden eveneens beroep doen op derde partijen, zoals bijvoorbeeld voor software integratie (bv. softwareleveranciers) en hostingdoeleinden (bv. cloudproviders, externe data centers…).

In geen geval worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden met het oog op commerciële doeleinden.

Uw gegevens worden bovendien niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit in de toekomst zou veranderen, zullen wij ervoor zorgen dat wij de nodige passende waarborgen en aanvullende maatregelen genomen hebben, zoals vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

JobFunders neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies of onbevoegde toegang. Zo wordt alleen toegang verleend tot uw persoonsgegevens op een “need-to-know” basis. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek. De beveiliging en veiligheid van uw persoonsgegevens is echter steeds een inspanningsverbintenis waarvoor wij geen absolute garanties kunnen bieden.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

Als u een klacht, een vraag of een probleem heeft met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kan u ons contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 1.

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum 3 maanden), maar dan verwittigen wij u hiervan binnen 1 maand. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten is steeds gekoppeld aan de verwerking zelf en de rechtsgrond.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dan willen we u vragen om steeds duidelijk te omschrijven welk recht u wenst uit te oefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post…) u de gevraagde informatie wenst te verkrijgen. Bovendien rust er een identificatieplicht op ons. Zo dienen wij steeds te verifiëren of u effectief gerechtigd bent om de gevraagde informatie te bekomen, om die reden kunnen wij om een kopie van uw identiteitskaart vragen.

Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens JobFunders van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kun u contact met ons opnemen. Wij kunnen u een gratis kopie geven van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Indien u meent dat uw persoonsgegevens niet juist of actueel zijn, dan kan u ons verzoeken om deze te corrigeren.

Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien we evenwel wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegeven toch langer bij te houden, dan kunnen we niet aan dit verzoek voldoen. In dat geval zullen wij u hiervan verwittigen.

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kan u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

Recht van bewaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door JobFunders gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heef u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens en u meent onvoldoende gehoord te worden door JobFunders.

 Gegevensbeschermingsautoriteit
 Drukpersstraat 35
 1000 Brussel
 Tel. 02/274.48.00
 Fax. 02/274.48.35
 [email protected]